Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2018-09-30

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

373 804

Uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet

- 768

Kärnprimärkapitalinstrument i vilka sparbanken har en väsentlig investering (belopp över tröskelvärdet på 10%)

- 111 532

Värdejustering på grund av kraven på försiktig värdering

- 386

Kärnprimärkapital, netto

261 118

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

261 118

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 200 326

Operativa risker

110 780

Kreditvärdighetsjustering

0

Summa riskvägda belopp

1 311 106

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,92 %

 

 

Riskvägt belopp

1 200 326

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

35 850

- Exponeringar mot företag

390 762

- Exponeringar mot hushåll

406 156

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

231 475

- Fallerande exponeringar

42 394

- Exponering i form av säkerställda obligationer

8 108

- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

41 865


- Aktieexponeringar

37 380

- Övriga poster

6 335

Riskvägt belopp för operativa risker

110 780

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 311 106


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

96 026

Kapitalkrav för operativa risker

8 862

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

0

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

104 888


 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

32 778

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

26 222

Summa buffertkrav

59 000

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

31 050Totalt internt bedömt kapitalkrav

194 938

- varav täcks med kärnprimärkapital

194 938Kapitalöverskott

66 179Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,92 %

Primärkapitalrelation

19,92 %

Total kapitalrelation

19,92 %Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert

11,92 %

 

 

Bruttosoliditet

10,65 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga