Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2018-03-31

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

351 907

Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar.

- 93 260

Kärnprimärkapital, netto

258 647

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

258 647

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 143 622

Operativa risker

110 780

Kreditvärdighetsjustering

0

Summa riskvägda belopp

1 254 402

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,62 %

 

 

Riskvägt belopp

1 143 622

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

38 896

- Exponeringar mot företag

362 959

- Exponeringar mot hushåll

389 630

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

213 002

- Fallerande exponeringar

39 863

- Exponering i form av säkerställda obligationer

8 131

- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

41 907


- Aktieexponeringar

35 191

- Övriga poster

14 043

Riskvägt belopp för operativa risker

110 780

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 254 402


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

91 491

Kapitalkrav för operativa risker

8 862

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

0

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

100 353


 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

31 360

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

25 088

Summa buffertkrav

56 448

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

29 904Totalt internt bedömt kapitalkrav

186 705

- varav täcks med kärnprimärkapital

186 705Kapitalöverskott

71 942Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,62 %

Primärkapitalrelation

20,62 %

Total kapitalrelation

20,62 %

 

 

Bruttosoliditet

10,98 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga