Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2017-06-30

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

338 511

Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar.

- 100 244

Kärnprimärkapital, netto

238 267

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

238 267

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 076 032

Operativa risker

101 915

Kreditvärdighetsjustering

25

Summa riskvägda belopp

1 177 972

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,23 %

 

 

Riskvägt belopp

1 076 032

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

42 406

- Exponeringar mot företag

395 856

- Exponeringar mot hushåll

367 434

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

188 532

- Fallerande exponeringar

2 229

- Exponering i form av säkerställda obligationer

7 129

- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

31 792


- Aktieexponeringar

33 813

- Övriga poster

6 841

Riskvägt belopp för operativa risker

101 915

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

25

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 177 972


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

86 084

Kapitalkrav för operativa risker

8 153

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

2

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

94 239

 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

29 449

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

23 297

Summa buffertkrav

52 746

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

29 360Totalt internt bedömt kapitalkrav

176 345

- varav täcks med kärnprimärkapital

176 345Kapitalöverskott

61 922Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,23 %

Primärkapitalrelation

20,23 %

Total kapitalrelation

20,23 %

 

 

Bruttosoliditet

10,70 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga