Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2017-09-30

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

353 299

Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar.

- 113 119

Kärnprimärkapital, netto

240 180

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

240 180

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 086 730

Operativa risker

101 915

Kreditvärdighetsjustering

0

Summa riskvägda belopp

1 188 645

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,21 %

 

 

Riskvägt belopp

1 086 730

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

36 674

- Exponeringar mot företag

392 983

- Exponeringar mot hushåll

379 865

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

194 984

- Fallerande exponeringar

755

- Exponering i form av säkerställda obligationer

7 116


- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

31 929


- Aktieexponeringar

35 300

- Övriga poster

7 124

Riskvägt belopp för operativa risker

101 915

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 188 645


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

86 939

Kapitalkrav för operativa risker

8 153

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

0

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

95 092

 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

29 715

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

23 773

Summa buffertkrav

53 488

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

29 482Totalt internt bedömt kapitalkrav

178 062

- varav täcks med kärnprimärkapital

178 062Kapitalöverskott

62 118Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

20,21 %

Primärkapitalrelation

20,21 %

Total kapitalrelation

20,21 %

 

 

Bruttosoliditet

10,51 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga