Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2018-06-30

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

358 798

Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar.

- 99 095

Kärnprimärkapital, netto

259 703

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

259 703

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 190 154

Operativa risker

110 780

Kreditvärdighetsjustering

0

Summa riskvägda belopp

1 300 934

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,93 %

 

 

Riskvägt belopp

1 190 154

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

40 994

- Exponeringar mot företag

397 410

- Exponeringar mot hushåll

394 674

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

223 173

- Fallerande exponeringar

40 449

- Exponering i form av säkerställda obligationer

8 133

- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

41 778


- Aktieexponeringar

35 531

- Övriga poster

8 012

Riskvägt belopp för operativa risker

110 780

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 300 934


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

95 213

Kapitalkrav för operativa risker

8 862

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

0

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

104 075


 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

32 523

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

26 019

Summa buffertkrav

58 542

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

30 707Totalt internt bedömt kapitalkrav

193 325

- varav täcks med kärnprimärkapital

193 325Kapitalöverskott

65 942Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,93 %

Primärkapitalrelation

19,93 %

Total kapitalrelation

19,93 %

 

 

Bruttosoliditet

10,65 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga