Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Information om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12).

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2017-12-31

Belopp i tkr

Kapitalbas

 

Kärnprimärkapital, brutto

335 583

Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar.

- 101 500

Kärnprimärkapital, netto

234 083

 

 

Supplementärt kapital

0

Total kapitalbas

234 083

 

 

Riskvägda belopp

 

Kreditrisker

1 103 267

Operativa risker

101 915

Kreditvärdighetsjustering

0

Summa riskvägda belopp

1 205 182

 

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,42 %

 

 

Riskvägt belopp

1 103 267

Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:

 

- Exponeringar mot institut

37 821

- Exponeringar mot företag

386 924

- Exponeringar mot hushåll

386 534

- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter

207 239

- Fallerande exponeringar

580

- Exponering i form av säkerställda obligationer

8 131


- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond)

35 959


- Aktieexponeringar

33 558

- Övriga poster

6 521

Riskvägt belopp för operativa risker

101 915

Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering

0

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

1 205 182


 

Kapitalkrav

 

Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden

88 261

Kapitalkrav för operativa risker

8 153

Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering

0

Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp

96 414

 

 

Buffertkrav

 

Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert, 2,5 %

30 130

Kapitalkrav för kontracyklisk buffert, 2,0 %

24 104

Summa buffertkrav

54 233

 

 

Internt bedömt kapitalkrav enligt pelare II

30 650Totalt internt bedömt kapitalkrav

181 299

- varav täcks med kärnprimärkapital

181 299Kapitalöverskott

52 784Kapitalrelationer

 

Kärnprimärkapitalrelation

19,42 %

Primärkapitalrelation

19,42 %

Total kapitalrelation

19,42 %

 

 

Bruttosoliditet

10,09 %

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga