Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsposition

Information om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 

Per 2018-09-30

Belopp i tkr

Likviditetsreserv

 

Kassa och tillgodohavanden

290 423

Säkerställda bostadsobligationer

81 080

Stats- och kommunpapper

95 795

Summa

467 298

 

 

Andra likviditetsskapande åtgärder

 

Swedbankaktier, marknadsvärde

143 195

Övriga noterade räntebärande värdepapper

130 159

Fonder

41 865

Summa

315 219

 

 

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

782 517


Bankens likviditetsreserv per 180930 ska lägst uppgå till

302 934

 

 

Bankens finansieringskällor

 

Inlåning svensk allmänhet*

1 856 998

*varav annan valuta omräknat till SEK

4 280

Inlåning svenska kommuner

158 285

Summa

2 019 563

 

 

Övrig information

 

Balansomslutning

2 427 797

Utlåningsvolym

1 620 663

Kvot utlåning/inlåning

79 %

 


Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2018-09-30 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 164 364 tkr.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga