Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsposition

Information om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 

Per 2018-06-30

Belopp i tkr

Likviditetsreserv

 

Kassa och tillgodohavanden

312 281

Säkerställda bostadsobligationer

81 327

Stats- och kommunpapper

95 862

Summa

489 470

 

 

Andra likviditetsskapande åtgärder

 

Swedbankaktier, marknadsvärde

124 670

Övriga noterade räntebärande värdepapper

121 275

Fonder

41 778

Summa

287 723

 

 

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

777 193


Bankens likviditetsreserv per 180630 ska lägst uppgå till

302 606

 

 

Bankens finansieringskällor

 

Inlåning svensk allmänhet*

1 876 434

*varav annan valuta omräknat till SEK

4 051

Inlåning svenska kommuner

140 941

Summa

2 017 375

 

 

Övrig information

 

Balansomslutning

2 406 026

Utlåningsvolym

1 586 777

Kvot utlåning/inlåning

78 %

 


Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2018-06-30 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 186 864 tkr.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga