Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsposition

Information om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 

Per 2017-12-31

Belopp i tkr

Likviditetsreserv

 

Kassa och tillgodohavanden

325 417

Säkerställda bostadsobligationer

81 277

Stats- och kommunpapper

81 310

Summa

488 014

 

 

Andra likviditetsskapande åtgärder

 

Swedbankaktier, marknadsvärde

128 635

Övriga noterade räntebärande värdepapper

138 224

Fonder

35 958

Summa

302 817

 

 

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

790 821


Bankens likviditetsreserv per 170930 ska lägst uppgå till

286 152

 

 

Bankens finansieringskällor

 

Inlåning svensk allmänhet*

1 797 636

*varav annan valuta omräknat till SEK

6 581

Inlåning svenska kommuner

110 045

Summa

1 907 681

 

 

Övrig information

 

Balansomslutning

2 285 013

Utlåningsvolym

1 467 960

Kvot utlåning/inlåning

76 %


Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2017-12-31 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 201 852 tkr.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga