Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsposition

Information om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 

Per 2017-06-30

Belopp i tkr

Likviditetsreserv

 

Kassa och tillgodohavanden i bank

154 049

Säkerställda bostadsobligationer

71 286

Statspapper

10 021

Kommunpapper

80 821

Summa

316 177

 

 

Andra likviditetsskapande åtgärder

 

Swedbankaktier, marknadsvärde

129 339

Övriga noterade värdepapper*

149 485

Övrig likviditet

207 113

Summa

485 937

*varav finasiella tillgångar som kan säljas (resterande hålls till förfall)

149 485

 

 

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

802 114

Bankens likviditetsreserv per 170630 ska lägst uppgå till

273 280

 

 

Bankens finansieringskällor

 

Inlåning svensk allmänhet*

1 732 447

*varav annan valuta omräknat till SEK

5 160

Inlåning svenska kommuner

89 419

Summa

1 821 866

 

 

Övrig information

 

Balansomslutning

2 193 894

Utlåningsvolym

1 369 984

Kvot utlåning/inlåning

75 %

 


Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2017-06-30 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 42 897 tkr.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga