Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Barn i luften

Likviditetsposition

Information om likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21).

 

Per 2017-09-30

Belopp i tkr

Likviditetsreserv

 

Kassa och tillgodohavanden

338 872

Säkerställda bostadsobligationer

71 157

Stats- och kommunpapper

90 832

Summa

500 861

 

 

Andra likviditetsskapande åtgärder

 

Swedbankaktier, marknadsvärde

141 876

Övriga noterade räntebärande värdepapper

149 495

Fonder

31 929

Summa

323 300

 

 

Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder

824 161


Bankens likviditetsreserv per 170930 ska lägst uppgå till

280 283

 

 

Bankens finansieringskällor

 

Inlåning svensk allmänhet*

1 768 583

*varav annan valuta omräknat till SEK

6 043

Inlåning svenska kommuner

99 971

Summa

1 868 554

 

 

Övrig information

 

Balansomslutning

2 263 128

Utlåningsvolym

1 414 263

Kvot utlåning/inlåning

75 %

 


Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2017-09-30 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 220 578 tkr.


Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Lekebergs Sparbanks logga