Huvudmännen utser bankens styrelse och revisorer, de beviljar styrelsen ansvarsfrihet, de fastställer balans- och resultaträkning, de beslutar om hur bankens vinst ska disponeras med mera.