Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) gör det enkelt att spara i aktier och värdepapper utan krångel med deklaration och skattekonsekvenser vid köp, omplacering och försäljning. ISK finns bara tillgängligt för privatpersoner.

  • Du slipper deklarera varje enskild affär
  • Enkelt att deklarera – årlig schablonskatt
  • Enkelt för dig som vill månadsspara

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper.

Hur fungerar ett ISK?

Investeringssparkontot är en enkel och förmånlig sparform för privatpersoner som vill investera i aktier, fonder och andra värdepapper. Det är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du betalar en årlig schablonskatt på ditt sparande som baseras på statslåneräntan oavsett om tillgångarna ökar eller minskar i värde.

Enkelt att handla

Du kan när som helst köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Enklare att deklarera

Du kan när som helst göra omplaceringar utan att behöva deklarera vinster eller förluster och betala skatt på eventuella vinster. Du betalar heller inte skatt på aktieutdelningar. Istället betalar du skatt på en schabloninkomst som baseras på ditt innehav och statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Vi beräknar schabloninkomsten och rapporterar till dig och Skatteverket.

Se exempel - schablonskatt >>

Dölj exempel - schablonskatt

Från den 1 januari 2018 höjs schablonskatten på investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring. Men även efter skattehöjningen är dessa sparformer fortfarande förmånliga alternativ för ett långsiktigt sparande.

Det innebär att kapitalunderlaget i ISK och kapitalförsäkring multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet i stället för som i dag med 0,75 procentenheter.

Vad innebär en ökad skatt för mig som sparar?

Statslåneräntan fastställdes den 30 november 2017 till 0,49 procent som gäller för beskattningsår 2018 (för deklarationen 2019). Det innebär en skattehöjning med 144 kronor för ett sparande på 200 000 kronor.

Exempel skatteberäkning

Schablonintäkt: 200 000 kr sparande x (0,49 % statslåneränta + 1 % tillägg) = 2 980 kr
2 980 kr x 30 % kapitalskatt = 894 kr skatt.

*Statslåneräntan fastställs varje torsdag. Den nivå som ska gälla för ISK och Kapitalförsäkringar bestäms den 30 november varje år.

Öppna en värdepapperstjänst

När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto (oavsett om du har tjänsterna sedan tidigare). Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper.

Statlig insättningsgaranti

Likvida medel inom ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, exempelvis försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se

Investerarskydd

Banken håller kunders värdepapper skilda från bankens egna tillgångar, vilket innebär att din rätt till värdepappren normalt inte påverkas av om banken skulle försättas i konkurs.

Investerarskyddet träder in när ett institut har gått i konkurs och det visar sig att en kund ändå inte kan få ut sina värdepapper från banken. Enligt lagen om investerarskydd har då kunden rätt till ersättning för förlorade tillgångar med sammanlagt högst 250 000 kronor per kund och institut. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som institutet tagit emot med redovisningsskyldighet.

Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning.

Pris

Ränta på kontanta medel: 0 %

Avgift ISK: 0 kr

Vanliga fondavgifter och eventuellt courtage tillkommer. Se nedan.

Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift.

Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto

Mer om fonder

Mer om värdepapperstjänster

Öppna ett ISK

Internetbanken

Logga in i internetbanken för att öppna ett Investeringssparkonto

Till internetbanken

Mobilbanken

Öppna ett investeringssparkonto och handla direkt i mobilbanken.

Via kontor

Ta kontakt med din rådigvare eller banken så hjälper vi dig att komma igång.

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga