Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Faktablad Kapitalspar

Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning

Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB
Publiceringsdatum: 2016-01-12

1. Inledning

Detta faktablad är framtaget efter en gemensam branschstandard för att ge en övergripande information om försäkringen och för att underlätta jämförelser. Detta faktablad är inte en fullständig förköpsinformation. Fullständig förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor finner du på produktsidan.

Målgrupp

Lämplig för dig som vill på ett enkelt sätt kunna

 • placera i något eller några av de cirka 500 fonder som finns på vår samarbetspartner Swedbanks fondtorg.
 • bestämma hur pengarna ska betalas ut, till exempel genom engångsuttag eller månatlig utbetalning till sig själv eller någon annan.
 • bestämma vem som ska få pengarna vid ett eventuellt dödsfall.

Försäkringsföretagets finansiella styrka

Swedbank Försäkrings solvenskvot var 142 procent per 2015-06-30.

Solvenskvoten mäter bolagets förmåga att klara sina åtaganden till försäkringstagarna. En solvenskvot på minst 100 procent uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert.

2. Sparande och avkastning

Ansvar för kapitalplaceringarna

Du som försäkringstagare bestämmer hur kapitalet ska placeras och du väljer själv risknivån och står risken för värdeförändring i fonderna.

Garanti

Swedbank Försäkring erbjuder för närvarande inget sparande med garanterad avkastning inom produkten.

Tillgångar som kapitalet kan placeras i

Typ av fonder

Andel/antal

Totalt antal fonder

520 st

Max. antal fonder*

Övre gräns saknas

Andel externa fonder

Finns

Indexfonder

Finns

Aktivt förvaltade fonder

Finns

Andel blandfonder

8 %

Andel aktiefonder

74 %

Andel räntefonder

13 %

Andel hedgefonder

5 %

Fond i fondlösningar

Finns

Avgifter för fonderna (max och min) framgår av avsnitt 4 i detta faktablad. Du kan få mer information om respektive fond i faktabladet som finns för varje fond. Fondfaktabladen finner du på Fondtorget på vår samarbetspartners Swedbanks hemsida swedbank.se.

3. Utbetalning

Engångsbelopp

Efter att 365 dagar gått från det att försäkringen tecknades kan du som försäkringstagare begära att försäkringen ska betalas ut med ett engångsbelopp.

Temporär utbetalning

Du som försäkringstagare kan när som helst begära att utbetalning ska ske i form av temporära utbetalningar under minst fem år och högst 30 år.

Beräkning av storleken på varje utbetalning

Storleken på varje utbetalning bestäms till fondandelarnas värde vid utbetalningstillfället dividerat med ett så kallat delningstal. Delningstalet är nuvärdet av en utbetalning av en krona per månad (eller eventuell annan betalningstermin som kan ha överenskommits) under den tid utbetalningen ska eller förväntas ske. Delningstalet bestäms med antaganden om värdetillväxt på fondandelar, livslängd och omkostnader.

Varje utbetalning minskar antalet fondandelar som hör till försäkringen. Om flera värdepappersfonder är knutna till försäkringen sker inlösen proportionellt mot värdet i respektive fond.

Utbetalning

 

Utbetalning genom engångsbelopp

Ja

Kortaste utbetalningstid (vid periodisk utbetalning)

5 år

Längsta utbetalningstid (vid periodisk utbetalning)

30 år

4. Avgifter

Försäkringen är skattemässigt en kapitalförsäkring med följande skatteregler:

Avdragsrätt

Sparandet i fondförsäkringen är inte avdragsgillt i din självdeklaration.

Utbetalning

All utbetalning från försäkringen är skattefri.

Avkastningsskatt

Swedbank Försäkring betalar en avkastningsskatt som beräknas utifrån ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år till summan av:

 • värdet på kapitalförsäkringen vid årets ingång
 • värdet av inbetalda premier under första halvåret
 • hälften av värdet av inbetalda premier under andra halvåret.

Sparandet beskattas schablonmässigt på en tänkt årlig avkastning motsvarande statslåneräntan, samt sedan första januari 2016, med ett tillägg om 0,75 procent (som lägst kan det dock bli 1,25 procent). Skatten på det framräknade beloppet är 30 procent per år, vilken tas ut månadsvis genom försäljning av fondandelar.

Nuvarande avgifter

Storlek

Fast årlig avgift

120 kronor per år
(0 kr om försäkringens värde överstiger 1 miljon kronor)*

Rörlig avgift om värdet understiger 1 miljon kr

0,75 % av försäkringens värde per år*

Rörlig avgift om värdet överstiger 1 miljon kr

0,20 % av försäkringens värde per år*

Fondavgifter

För fondförvaltningsuppdraget tar fondförvaltaren en fondförvaltningsavgift genom kurssättningen av fondandelarna. För mer information om fonden se fondfaktablad för respektive fond. Fondfaktabladen finner du på

swedbank.se/privat/spara-och-placera/fondtorget

Försäkringsskydd

Se under avsnitt 5, Försäkringsskydd, i detta faktablad

*Avgifterna tas ut en gång per månad utifrån försäkringens värde per den sista i föregående månad. Avgiften tas ut genom försäljning av fondandelar.

Avgifter och de dödlighetsantaganden som ligger till grund för riskavgiften (försäkringsskyddet) gäller tills vidare. Swedbank Försäkring har rätt att ändra avgifternas storlek och dödlighetsantaganden. Försäkringstagaren ska underrättas om sådan ändring. Höjning av avgift får tillämpas tidigast 30 dagar efter att sådan underrättelse skickats.

Typexempel

För en försäkring som tecknas under 2016 med en engångspremie på 100 000 kronor vid årets början kommer under året tas ut följande avgifter och skatter. Observera att ingen hänsyn tagits till avkastning.

Avgiftstyp

Kapitalspar - Fond (min avgift)

Kapitalspar - Fond (max avgift)

Försäkringsavgift - Fast

120 kr

120 kr

Försäkringsavgift - Rörlig

750 kr

750 kr

Fondförvaltningsavgift

210 kr

3 980 kr

Skatteavgift

420 kr

420 kr

Summa skatt och avgifter

1 500 kr

5 277 kr

5. Försäkringsskydd

Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd betalas ut om den som är försäkrad avlider. Efterlevandeskyddet utgörs av Återbetalningsskydd eller Garanterat efterlevandeskydd.

Återbetalningsskydd

 • Återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får det försäkringskapital som finns kvar när du avlider. Dessutom utbetalas ett tillägg på 1 procent av värdet om du avlider innan temporära utbetalningar har börjat.
 • Återbetalningsskydd ingår alltid i försäkringen.

Garanterat efterlevandeskydd

 • Det garanterade efterlevandeskyddet ger ett på förhand bestämt minsta belopp som betalas ut om du avlider. Om detta belopp vid dödsfallet är högre än det som skulle utbetalats från Återbetalningsskyddet, så betalas det ut i stället.
 • Efterlevandeskyddet betalas ut till förmånstagare om sådan är insatt. Annars sker utbetalning till försäkringstagarens dödsbo.
 • Det garanterade efterlevandeskyddet upphör när försäkringen börjar betalas ut och upphör alltid senast vid den försäkrades 75-årsdag.
 • Garanterat efterlevandeskydd kan du få mot prövning av din hälsa. Hälsoprövning görs alltid vilket innebär att möjligheten att få detta skydd är beroende av ditt hälsotillstånd. Du kan komplettera försäkringen med garanterat efterlevandeskydd fram till din 75-årsdag.

För den risk bolaget står vid dödsfall tar Swedbank Försäkring ut en premie. Denna dras varje månad från försäkringskapitalet. Hur stor premien är står i det avgiftsblad som är en bilaga till försäkringsvillkoren. Försäkringsvillkoren hittar du på swedbank.se/forsakringsvillkor

Premiebefrielse

Premiebefrielse innebär att du under vissa förutsättningar inte behöver betala avtalad premie vid långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Premien betalas i stället via premiebefrielseförsäkringen.

 • Du kan komplettera försäkringen med premiebefrielse under förutsättning att den avtalade premiebetalningstiden är minst fem år och du som försäkrad inte har fyllt 60 år.
 • För premiebefrielse krävs prövning av din hälsa.

Premiebefrielsen gäller fram till dess försäkringen börjar betalas ut, dock längst till du fyllt 65 år. Premien för premiebefrielse uppgår till 4 procent av försäkringsbeloppet.

Typ av försäkringsskydd

 

Återbetalningsskydd (101% av försäkringskapitalet vid dödsfallsreglering)

Ja, ingår alltid

Garanterat efterlevandeskydd

Ja, mot hälsoprövning

Premiebefrielse

Ja, mot hälsoprövning

6. Villkor för återköp

Återköp

Återköp innebär att försäkringens värde på din begäran betalas ut helt eller delvis. Under de första 365 dagarna från och med teckningsdagen får återköp inte göras. Vid återköp dras ännu inte uttagen avkastningsskatt från värdet före utbetalningen.

7. Flytt av sparande till försäkringsföretaget

Inga avgifter tas ut vid flytt av försäkringskapital till Swedbank Försäkring.

8. Övrig information

För att få veta mer om Swedbank Försäkring, våra försäkringar och vårt erbjudande kan du kontakta oss eller besöka vår samarbetspartner Swedbanks webbplats swedbank.se.

Kundcenter når du på telefon 0771-22 11 22

Ytterligare information kan du även få från Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Swedbank Försäkring står under tillsyn av Finansinspektionen. Konsumentverket vakar över efterlevanden av marknadsföringslagen (2008:486).

Swedbank Försäkring AB
Styrelsens säte: Stockholm
Org.nr: 516401-8292

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv ett sökord så får du förslag på sidor där du kan hitta ditt svar.

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

 

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar dygnet runt

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Kontaktuppgifter

Storgatan 15-17, 716 30 Fjugesta
banken@lekebergssparbank.se
Telefon: 0585-817 00
Kontakta våra medarbetare

Kontoret öppet

Måndag - fredag: 10:00 - 15:00
Torsdag: 10:00 - 18:00

Kundcenter Privat

Från Sverige: 0771-22 11 22
Från utlandet: +46 771 22 11 22
Öppet alla dagar dygnet runt

Kundcenter Företag

Från Sverige: 0771-33 44 33
Från utlandet: +46 771 33 44 33
Öppet alla dagar dygnet runt

Digital support

Från Sverige 0771-97 75 12
Öppet alla dagar 07.00-23.00

Spärra kort

Från Sverige: 08-411 10 11
Från utlandet: +46 8 411 10 11
Öppet alla dagar dygnet runt

Följ oss på

Juridik m m

Lekebergs Sparbanks logga