Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.

Upplysningarna nedan om kapitalkravet begränsar sig till det legala minimikravet.

Lekebergs Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker och basmetod för beräkning av operativa risker.

Per 2019-03-31
Kapitalbas Belopp i tkr
Kärnprimärkapital, brutto 336 813
Avdrag för kärnprimärkapitalinstrument i den finansiella sektorn, där banken inte har ett väsentligt innehav (värdejustering för försiktig värdering) samt uppskjutna skattefordringar. - 61 126
Kärnprimärkapital, netto 275 687
   
Supplementärt kapital 0
Total kapitalbas 275 687
   
Riskvägda belopp  
Kreditrisker 1 248 977
Operativa risker 119 208
Kreditvärdighetsjustering 0
Summa riskvägda belopp 1 368 185
   
Kärnprimärkapitalrelation 20,15 %
   
Riskvägt belopp 1 248 977
Riskvägt belopp per exponeringsklass, kreditrisker fördelat på:  
- Exponeringar mot institut 44 074
- Exponeringar mot företag 401 309
- Exponeringar mot hushåll 438 084
- Exponeringar säkrade genom panträtt i fastigheter 225 825
- Fallerande exponeringar 39 967
- Exponering i form av säkerställda obligationer 9 133
- Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fond) 41 898
- Aktieexponeringar 33 681
- Övriga poster 15 007
Riskvägt belopp för operativa risker 119 208
Riskvägt belopp för kreditvärdighetsjustering 0
Totalt riskvägt exponeringsbelopp 1 368 185
   
Kapitalkrav  
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetod 99 918
Kapitalkrav för operativa risker 9 537
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering 0
Summa minimikapitalkrav, 8 % av totalt riskvägt belopp 109 455
   
Buffertkrav  
Kapitalkrav för kapitalkonserveringsbuffert: 2,5 % 34 205
Kapitalkrav för kontracyklisk buffert: 2,0 % 27 364
Summa buffertkrav 61 568
   
Internt bedömt kapitalkrav enligt Pelare II 32 328
   
Totalt internt bedömt kapitalkrav 203 350
- varav täcks med kärnprimärkapital 203 350
   
Kapitalöverskott 72 336
   
Kapitalrelationer  
Kärnprimärkapitalrelation 20,15 %
Primärkapitalrelation 20,15 %
Total kapitalrelation 20,15 %
   
Kärnprimärkapital tillgängligt att använda som buffert                     12,15 %
   
Bruttosoliditet 10,73 %