Per 2019-03-31
Likviditetsreserv Belopp i tkr
Kassa och tillgodohavanden 377 359
Säkerställda bostadsobligationer 91 328
Stats- och kommunpapper 85 802
Summa 554 489
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Swedbankaktier, marknadsvärde 88 005
Övriga noterade räntebärande värdepapper 112 553
Fonder 41 898
Summa 242 456
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 796 945
Bankens likviditetsreserv per 181231 ska lägst uppgå till 318 309
   
Bankens finansieringskällor  
Inlåning svensk allmänhet* 1 958 624
*varav annan valuta omräknad till SEK 5 241
Inlåning svenska kommuner 163 439
Summa 2 122 063
   
Övrig information  
Balansomslutning 2 489 856
Utlåningsvolym 1 659 931
Kvot utlåning/inlåning 78 %

Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2019-03-31 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 242 456 tkr.