Per 2019-06-30
Likviditetsreserv Belopp i tkr
Kassa och tillgodohavanden 377 562
Säkerställda bostadsobligationer 113 560
Stats- och kommunpapper 80 964
Summa 572 086
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Swedbankaktier, marknadsvärde 93 432
Övriga noterade räntebärande värdepapper 131 892
Fonder 42 209
Summa 267 533
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 839 619
Bankens likviditetsreserv per 190630 ska lägst uppgå till 329 498
   
Bankens finansieringskällor  
Inlåning svensk allmänhet* 2 016 030
*varav annan valuta omräknad till SEK 4 113
Inlåning svenska kommuner 180 621
Summa 2 196 651
   
Övrig information  
Balansomslutning 2 578 160
Utlåningsvolym 1 706 711
Kvot utlåning/inlåning 77 %

Tillgångarna i bankens likviditetsreserv ovan är omsättningsbara och tillgängliga på kort sikt.
Tillgångarna består av kassa, utlåning till kreditinstitut, säkerställda bostadsobligationer samt stats- och kommunpapper. De är inte ianspråkstagna som säkerheter eller på något annat sätt som begränsar användningen av likviditeten.

Enligt bankens styrelse skall likviditetsreserven alltid uppgå till minst 15 % av inlåningen. Per 2019-06-30 översteg bankens likviditetsreserv miniminivån med 242 588 tkr.