Enligt krav i penningtvättslagen måste banken ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:

 • Statschefen
 • Riksdagsledamöter
 • Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
 • Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
 • Riksrevisorerna
 • Riksbankens direktion
 • Ambassadörer
 • Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
 • Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
 • Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
 • Ledamot i politiskt partis styrelse

Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också

Banken måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

Familjemedlem

 • Maka/make, registrerad partner, sambo
 • Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
 • Föräldrar

Känd medarbetare

 • Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag.
 • Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.
 • Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Företag

Om kunden är ett företag måste banken kontrollera vem som direkt eller indirekt, själv eller tillsammans med närstående, utövar den yttersta kontrollen över företaget och om denna person har en politiskt utsatt ställning, eller har en familjemedlem eller känd medarbetare i sådan ställning.

Ytterligare information

Bankföreningens faktablad om person i politiskt utsatt ställning, PEP